Privacy beleid en Cookies

PRIVACY

Zorgvuldigheid staat centraal in onze privacyverklaring. 

Stichting brede buurtschool Den Haag (hierna te noemen SBB) hecht groot belang aan het veilig verwerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in deze Privacyverklaring die niet alleen van kracht is op onze dienstverlening maar ook in de situatie dat u onze website bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat.

SBB als verwerkingsverantwoordelijke
SBB wordt als werkgever op grond van de AVG, aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door u in het kader van uw aanstelling bij SBB worden verstrekt. SBB hecht waarde aan helderheid en daarom leggen wij in deze privacyverklaring uit welke (persoons)gegevens wij verwerken, waarom wij die verwerken en hoe wij die beveiligen.

Persoonsgegevens via de website van SBB
Via de website van SBB worden eveneens (persoonsgegevens) verwerkt. SBB acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van opdrachten en (arbeids)overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen;
 • het communiceren over onze dienstverlening die u afneemt;
 • het verlenen van toegang tot de website, intranet of @work;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

SBB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij rekening is gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de verwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s van betrokkenen.

In ieder geval betreffen dit de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • backup- en herstelprocedures;
 • beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd);
 • bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast;
 • logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes;
 • (sub)verwerkersovereenkomsten met derden, zoals de salarisadministratie via Xtra;
 • veilige wijze van het opslaan van gegevensbestanden binnen het kantoornetwerk. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door SBB. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij SBB een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover SBB beschikt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens sturen naar uw contactpersoon bij SBB of mailen naar info@sbbdenhaag.nl.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u dit aangeven via: a.hoogerdijk@sbbdenhaag.nl.
SBB reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, nadat SBB het verzoek heeft ontvangen.
SBB wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bewaren van gegevens
SBB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen kunnen variëren vanwege wettelijke vereisten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor administratieve gegevens.

Verstrekking aan derden
SBB verkoopt of levert geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ten behoeve van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

Met bedrijven die in opdracht van SBB persoonsgegevens verwerken (sub-verwerkers), sluit SBB een verwerkersovereenkomst. SBB komt met een sub-verwerker overeen dat deze passende technische en organisatorische maatregelen implementeert om een op het risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij rekening is gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang en de context van de verwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s van betrokkenen. SBB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze website zijn social mediabuttons opgenomen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een social mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn danook niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan social mediatoepassingen.

Nieuwsbrief en uitnodiging bijeenkomsten
Wij geven een nieuwsbrief uit waarmee wij professionals informeren over de brede buurtschoolontwikkeling. U kunt zich op onze website hiervoor opgeven. Stelt u geen prijs meer op deze nieuwsbrief? Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die wij van u ontvangen bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Datalekken
Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als er bij het beveiligingsincident onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs uitgesloten kan worden.

Niet iedere datalek hoeft gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding is noodzakelijk als het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

SBB heeft procedures inzake datalekken, neemt adequate maatregelen bij een datalek, zal u informeren en een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij (mogelijke) ernstige gevolgen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Over wijzigingen zullen wij u actief informeren. De huidige privacyverklaring dateert van 25 mei 2018.

 

COOKIES

1. Introductie
Ook www.sbbdenhaag.nl ontkomt niet aan een cookie-melding. Dit is een gevolg van een wijziging in de Nederlandse telecommunicatiewet op 4 februari 2015 en heeft gevolgen voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Concreet houdt dit in dat elke website bezoekers toestemming moet vragen voor plaatsing van cookies. In dit privacy- en cookiebeleid treft u aan van welke cookies www.sbbdenhaag.nl gebruik maakt. Door in te stemmen met ons privacy- en cookiebeleid staat u ons toe cookies te gebruiken. 

2. Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw device wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

3. Welke cookies gebruikt www.sbbdenhaag.nl?
Onze website maakt gebruik van cookies en aanverwante technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken;
 • de integratie van social media.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. www.sbbdenhaag.nl maakt om deze doeleinden zo succesvol mogelijk te realiseren gebruik van onderstaande cookies en aanverwante technieken.

3.1 Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een dienst of webshop (nog beter) te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat informatie van een pagina bewaard blijft op vervolgpagina’s. Een voorbeeld zijn bestanden die bijhouden wat er in uw winkelwagentje zit. Ook voorkeurinstellingen die u bijhoudt op onze website, het onthouden van uw ingevulde persoonsgegevens en inloggegevens behoren tot functionele cookies.

3.2 Analytische cookies

Op www.sbbdenhaag.nl is Google Analytics geïnstalleerd, die analytische cookies wegschrijft voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. Zo wordt beter inzicht verkregen in het functioneren van de website om vervolgens de website zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van onze bezoekers.

3.3 Social media cookies

Om de inhoud van onze website gemakkelijk te delen (denk aan nieuws en cases) met social media buttons, maken wij gebruik van social media cookies van diverse social media. Op deze manier herkennen verschillende social media u.

3.4 Onvoorziene cookies

Door wijzigingen in de werking van het internet, onze website en de telecommunicatiewet, kan het voorkomen dat ons privacy- en cookiebeleid niet altijd up-to-date is. Wij doen ons best dit beleid zo goed mogelijk up-to-date te houden. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan horen wij dit graag.

4. Cookies uitzetten

Cookies kunt u op een eenvoudige manier uitschakelen. Dit is mogelijk via uw browser. Belangrijk om te weten is dat wanneer u de cookies uitschakelt, u niet meer profiteert van de beste gebruikerservaring op onze website. Hieronder vindt u een instructie per browser hoe u cookies uitschakelt.

Firefox

1. Klik op de menuknop en kies Opties;
2. selecteer het paneel Privacy;
3. stel Firefox zal: in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis;
4. plaats een vinkje bij Cookies van websites accepteren om cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen.

Als u problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepteren ook niet is ingesteld op Nooit. Voor meer informatie, zie Cookies van derden in Firefox uitschakelen om bepaalde volgmethoden van adverteerders te stoppen.

5. kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven;
6. bewaren totdat: ze verlopen: elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt, welke is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden; ik Firefox afsluit: de cookies die op uw device zijn opgeslagen zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.
7. sluit de pagina “about:preferences”. Wijzigingen die u hebt aangebracht worden automatisch opgeslagen.

Internet Explorer

1. Open het bureaublad en klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk;
2. klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties;
3. klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren; klik vervolgens op OK.

Google Chrome

1. Selecteer het Chrome-menupictogram;
2. selecteer Instellingen;
3. selecteer Geavanceerde instellingen weer;even onder aan de pagina;
4. selecteer Instellingen voor inhoud in het gedeelte 'Privacy';
5. selecteer Sites niet toestaan gegevens in te stellen;
6. selecteer Gereed.