Missie en Visie

Onze missie
De missie van Stichting brede buurtschool Den Haag (SBB) is: ‘Samen werken aan een brede en optimale ontwikkeling voor ieder Haags kind’. Sinds 2013 werkt SBB met partners aan de brede en optimale ontwikkeling van alle kinderen in Den Haag. Dit doen wij samen met scholen, kinderopvang, ouders, welzijn, sport en cultuur.

Onze visie
Wij geloven dat een goede samenwerking tussen ouders, omgeving en onderwijs/opvang e.a. cruciaal is om het kind tot bloei te laten komen. Daarmee wordt de aandacht niet naar ‘de leerling’ verlegd maar naar het hele kind!

Onze visie op de ontwikkeling van het kind:
Kinderen ontwikkelen zich door wat zij meekrijgen van ouders, onderwijs en omgeving. Verbinding en kwaliteit binnen deze actoren zijn bepalend voor de brede en optimale ontwikkeling van het kind. 

Onze visie op de ontwikkeling van de brede buurtschool:
Een brede buurtschool of een kindcentrum is een middel om tot een brede en optimale ontwikkeling van kinderen te komen. De brede school en een kindcentrum hebben hetzelfde doel: het creëren van brede en optimale ontwikkelkansen voor kinderen. De kracht van een brede school of kindcentrum in Den Haag is dat deze lokaal ingericht kan worden. Er is geen blauwdruk brede buurtschool of kindcentrum. De ontwikkeling is afhankelijk van de lokale context en de samenwerking tussen de maatschappelijke partners rondom het kind. SBB helpt om de samenwerking in de driehoek ‘ouders, omgeving en onderwijs/opvang’ tot stand te laten komen of verder te versterken.

Onze strategie
In onze statuten hebben we bepaald dat we uitvoering geven aan onze visie en missie door:
- het ondersteunen van en bijdrage leveren aan de ontwikkeling brede buurtscholen in Den Haag;
- het afdekken van personele en financiële risico’s voortkomend uit brede buurtschool ontwikkelingen;
- het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken organisaties vanuit een gemeenschappelijke visie op de brede buurtschoolontwikkeling.

Binnen het Haags coalitieakkoord 2019-2022 ‘Samen voor de stad’ en de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022 is volop aandacht voor de brede buurtschool. De brede buurtschool in Den Haag kent vele gezichten en is er in verschillende vormen. Hoe het beste aan deze ontwikkeling invulling gegeven kan worden, is afhankelijk van de lokale context.

SBB helpt scholen en opvanglocaties om zich te ontwikkelen tot die brede buurtschool of tot een kindcentrum dat het beste aansluit bij de specifieke lokale situatie en waarmee zij de kinderen een brede en optimale ontwikkeling kunnen bieden.

We bieden daarvoor 4 diensten:
Wij ondersteunen  iedere organisatie en iedere professional in Den Haag die zich wil ontwikkelen binnen de brede buurtschoolontwikkeling. Dit doen wij door de rol van werkgever te vervullen voor diegenen die werken aan brede buurtschoolactiviteiten binnen een school en/of opvanglocatie. Wij ontlasten daarbij de school of opvanglocatie in de financiële en personele projectadministratie en nemen het werkgeversrisico op ons.

Wij verbinden  lokaal, stedelijk en landelijk en verbinden leren aan de praktijk en professionals aan professionals. Dit doen wij via: kenniskringen, kenniswerkplaatsen, events en procesbegeleiding in de ontwikkeling tot een brede buurtschool of een kindcentrum.

Wij adviseren  instellingen, professionals, ambtenaren en bestuurders rondom de brede buurtschool- en IKC-ontwikkeling in Den Haag. Dit doen wij vanuit onze kennis en ervaring over het creëren van verbinding tussen ouders, onderwijs en omgeving. We adviseren over IKC-ontwikkeling, beheer en exploitatie, samenwerking met ouders en huisvesting.

Wij inspireren  iedereen die open staat voor verandering en vernieuwing binnen het onderwijs en kinderopvang. Wij zijn er voor iedereen die ondernemend is en de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Dit doen wij door inspiratiebijeenkomsten te organiseren zoals: Bus On Tour, Good Practices, Warming Up en Evening with.