HMO

Haags (en omstreken) Model Ouderbetrokkenheid

Het Haags Model Ouderbetrokkenheid heeft de optimale ontwikkeling van kinderen als doel door een betere samenwerking tussen ouder, school en relevante maatschappelijke organisaties. Thuis, op school en in de buurt.

Het is belangrijk dat ouders gedurende de ontwikkeling van hun kind betrokken zijn bij het onderwijs van het kind. Dat ze weten wat zij mogen verwachten en bij wie ze terecht kunnen. Dat duidelijk is wat er van hen als ouder verwacht wordt.

Het HMO richt zich op een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking.

Actieve samenwerking:

  1. Ouders en professionals hebben een gezamenlijke visie op samenwerking waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.
  2. Ouders, professionals en kinderen betrekken elkaar actief bij relevante gespreksonderwerpen en weten van elkaar wat er met hun inbreng gebeurt.
  3. Ouders, professionals en kinderen werken gezamenlijk aan (het behoud van) een veilige, gezonde en fijne omgeving voor eenieder.

Heldere afspraken en verwachtingen:

  1. Ouders en professionals kennen en praten gezamenlijk over wederzijdse verwachtingen, regels en afspraken die over en weer gelden, zoals leerplicht, verzuim, de klachtenregeling, omgangsregels en de ouderbijdrage.
  2. Ouders en professionals werken op een open, transparante en gelijkwaardige manier samen aan de ontwikkeling en het welzijn van het kind.
  3. Gesprekken tussen ouder, professional en kind worden met respect en vanuit gelijkwaardigheid gevoerd waarbij de ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal staat.

Ieder zijn rol binnen gezamenlijke verantwoordelijkheden:

  1. Ouders en professionals hebben zicht op het aanbod waarmee ouders kunnen worden ondersteund in hun rol. Dit aanbod kan breed zijn en reikt van informatieavonden op school tot een specifiek aanbod op relevante thema’s zoals de Nederlandse taal of opvoedingsondersteuning.
  2. Schoolveiligheid en gezonde ontwikkeling zijn belangrijke thema’s in de ontwikkeling van het kind. Ouders en professionals hebben een verantwoordelijkheid in het signaleren en eventueel inschakelen van hulp.
  3. Professionals zetten zich actief in om ouders te betrekken, uit te nodigen en deel te laten nemen aan activiteiten rondom het kind. Ouders hebben een actieve houding en eigen inbreng, gevraagd of ongevraagd.

De term "ouder" in deze tekst staat synoniem voor ouder/verzorger.